Tổng Hợp Đề Thi Agribank 2012 (Cập Nhật Liên Tục), Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2012

... trọng khi thẩm ñịnh KH. 6. Tín dụng luôn luôn tiềm ẩn rủi ro 7. Tín dụng có tính thời hạn và nguyên tắc không hoàn trả 8. Nguyên tắc cấp tín dụng là KH phải sử dụng vốn vay ñúng mục ñích 9. ... 1. Hồ sơ KH là cơ sở duy nhất ñể phân tích tín dụng. 2. Bán món cho vay là một trong những hình thức thanh lý các khoản tín dụng 3. Giám sát tín dụng giúp cho NH thực hiện hạn chế rủi ro do ... là nhu cầu vay cần thi t và hợp lý của KH. 25. Ngân hàng yêu cầu khách hàng phải chuẩn bị ñầy ñủ tất cả tài liệu trong hồ sơ vay vốn ngay từ ñầu ñể thực hiện phân tích tín dụng ...

*

*

... nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng? Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. Nếu là cán bộ tín dụng, bạn sẽ làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng? Câu 2 Đối với ngân hàng, lãi suất huy động cao ... Theo qui định hiện hành về hoạt động tín dụng ngân hàng anh/chị hãy đánh giá nhưng câu sau đây đúng hay sai. 1. Hoạt động tín dụng là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy ... 2. Khách hàng đi vay chỉ được vay tại một ngân hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng. Bài tập (5 điểm) Công ty phá triển nhà đề nghị vay tại ngân hàng với nội dung đề nghị như...
*

*

*

... của ngân hàng. Nếu là cán bộ tín dụng, anh chị làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng? Câu 2: Hoạt động ngân hàng thương mại có các phương tiện thanh toán nào? Trình bày những vấn đề ... nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng? Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. Nếu là cán bộ tín dụng, bạn sẽ làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng? Câu 2 Đối với ngân hàng, lãi suất huy động cao ... Theo qui định hiện hành về hoạt động tín dụng ngân hàng anh/chị hãy đánh giá nhưng câu sau đây đúng hay sai. 1. Hoạt động tín dụng là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy...